PrivacyverklaringUw privacy is voor mij net zo belangrijk als voor u. Daarom ga ik zo zorgvuldig mogelijk om met uw contactgegevens. Hier leest u hoe ik dat doe.

Linda de Waart Journalistiek en tekst is gevestigd aan Gording 34, 5406 CM Uden.

Ik ben bereikbaar via www.lindadewaart.nl, e-mail: info@ lindadewaart.nl, of telefoonnummer: 06-36153759.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik met welk doel?

 

Linda de Waart Journalistiek en tekst schrijft over het algemeen journalistieke teksten en af en toe een commerciële productie. Voor journalistieke doeleinden verwerk ik diverse persoonlijke gegevens. Deze gegevens komen in mijn bezit doordat u gebruikt maakt van mijn diensten of omdat ik een productie maak waarin deze gegevens worden opgenomen. Het doel waarvoor ik deze gegevens gebruik is meestal journalistiek. Bijvoorbeeld voor (het maken van afspraken) voor telefonische en live-interviews, het toezenden van stukken ter inzage, ter correctie, of het toezenden van artikelen en bewijsexemplaren.

Voor commerciële doeleinden zal ik contactgegevens gebruiken voor eventuele gesprekken en indien deze nodig zijn voor een tekstproductie.

Voor het bedrijfsbelang heb ik contactgegevens nodig voor de toezending van facturen en om te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn diensten goed uit te kunnen voeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Linda de Waart Journalistiek en tekst verzamelt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, alléén indien dit nodig is voor een journalistieke productie:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– seksualiteit

 

BewaartermijnUw gegevens worden nooit langer dan strikt nodig is bewaard. Nadat de productie gepubliceerd is, verwijder ik uw contactgegevens.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste weergave en afhandeling van de teksten (correcties, inzage, de verzending van bewijsexemplaren door derden) worden maximaal vijf jaar opgeslagen. Dit ook met het oog op eventuele vragen of rectificaties in de toekomst. Gegevens voor de belastingdienst worden maximaal zeven jaar opgeslagen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Linda de Waart Journalistiek en tekst neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is, (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de fotograaf, of voor de toezending van een bewijsexemplaar vanuit de opdrachtgever). Hiervoor vraag ik van te voren schriftelijk of mondeling toestemming. Soms is het nodig gegevens door te spelen vanwege wettelijke verplichtingen. Dit zal in bijna alle gevallen gaan om zakelijke gegevens van opdrachtgevers.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Mijn site www.lindadewaart.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook optimaliseren deze de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft te allen tijde het recht bij mij op te vragen welke persoonsgegevens van u ik in mijn bezit heb. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wanneer u niet wilt dat ik uw gegevens opsla of een verzoek wilt indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, tot intrekking van uw toestemming of bezwaar heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@lindadewaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht?

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, dan kunt u deze klacht bij mij indienen. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat natuurlijk spijtig. In dat geval kunt u er nog voor kiezen de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de volgende link.

 

Beveiliging

 

Linda de Waart Journalistiek en tekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lindadewaart.nl.